This is the "ЕПИ модули" page of the "Епи on-line" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Епи on-line  

Last Updated: Apr 24, 2014 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=582759 Print Guide RSS Updates

ЕПИ модули Print Page
  Search: 
 
 

ЕПИ "Собственост"

ЕПИ "Собственост" съдържа:

 • нормативни актове на Р България и Европейски съюз;
 • съдебна практика на Конституционен съд (КС), Върховен касационен съд (ВКС), Върховен административен съд (ВАС) и Съд на Европейския съюз;
 • писма и указания на Министрество на регионалното развитие, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и други държавни органи;
 • списание "Собственост и право";
 • книги;
 • административно-правни процедури и приложни документи;
 • фактологическа и справочна информация.
   

  ЕПИ "Счетоводтво"

  ЕПИ "Счетоводство" съдържа:

  • нормативни актове;
  • международни счетоводни стандарти и национални стандарти за финансови отчети;
  • примерен сметкоплан на предприятие;
  • практика на Върховен административен съд (ВАС) и Съд на Европейския съюз;
  • писма и указания на Министерство на финансите, Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ);
  • сп. "Счетоводство, данъци и право", сп. "Труд и право" и "Информационен бюлетин по труда";
  • книги;
  • финансово-счетоводни процедури;
  • счетоводни документи, декларации, формуляри, бланки и др.
  • календар на счетоводителя и на осигурителя, валутни курсове, IBAN, лихви, калкулатори, срокове, списъци.
   

  ЕПИ "Труд и социално осигуряване"

  ЕПИ "Труд и социално осигуряване" съдържа:

  • нормативни актове на Р България и Европейския съюз (ЕС);
  • съдебни решения на български съдилища и Съда на ЕС;
  • писма и указания на Национален осигурителен институт (НОИ), Министрество на труда и социалната политика и други държавни органи;
  • списания "Труд и право" и "Информационен бюлетин по труда";
  • книги;
  • административно-правни процедури с документи и формуляри;
  • Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;
  • 150 примерни длъжностни характеристики;
  • справочна информация.
    

   ЕПИ "Търговско и облигационно право"

   ЕПИ "Търговско и облигационно право" съдържа:

   • нормативни актове на Р България и Европейския съюз;
   • практика на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС), Касационния съд (КС) и Съда на ЕС;
   • практика на Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, Арбитражен съд при Българска стопанска камара;
   • писма и указания на държавните органи;
   • списание "Търговско и облигационно право";
   • книги;
   • съдебни искове по търговско и облигационно право;
   • справочна информация.
     

    Изчислителни модули

    Чрез изчислителните модули, включени в електронния ресурс "ЕПИ online", можете бързо да пресметнете: 

    • проста лихва;
    • сложна (капитализирана) лихва;
    • месечни погасителни (анюитетни) вноски по заеми с фиксирана лихва;
    • законна лихва;
    • дължими лихви върху данъци, такси и други държавни вземания;
    • лихва по задължения към Националния осигурителен институт;
    • договорна лихва (база ОЛП);
    • минимален размер на данъка за лек автомобил;
    • брой работни дни между две дати;
    • разходи на работодателя за работник/служител при трудов договор;
    • разходи на работодателя и работника/служителя при трудов договор;
    • разходи на възложителя и изпълнителя при договор за управление и контрол;
    • разходи на самоосигуряващо се лице за социално и здравно осигуряване.
      

     Теми

     Тематични области в модул "ЕПИ Собственост":

     • вещно право;
     • семейно и наследствено право;
     • държавна и общинска собственост;
     • собственост и ползване на земи и гори;
     • авторско право;
     • индустриална собственост;
     • устройство на територията;
     • кадастър и имотен регистър;
     • нотариална дейност;
     • процесуално право.

       

      Теми

      Тематични области в модул "ЕПИ Счетоводство":

      • финансово счетоводство;
      • управленско счетоводство;
      • бюджетно счетоводство;
      • данъчно облагане;
      • данъчно-осигурителен процес;
      • митнически режими;
      • финансово управление на фирмата;
      • застраховане;
      • социално и здравно осигуряване.

      123

        

       Теми

       Тематични области в модул ЕПИ "Труд и социално осигуряване":

       • трудови отношения;
       • държавна служба;
       • заплати и доходи;
       • здравословни условия на труд;
       • безопасни условия на труд;
       • управление на човешките ресурси;
       • заетост, квалификация и преквалификация;
       • социално и здравно осигуряване.

        

         

        Теми

        Тематични области в модул ЕПИ "Търговско и облигационно право":

        • търговски сделки;
        • търговски спорове;
        • търговска несъстоятелност;
        • търговски регисътр;
        • обществени поръчки;
        • защита на конкуренцията;
        • защита на потребители.
         Description

         Loading  Loading...

         Tip